2006 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Wstępna ocena rzetelności polskiej adaptacji kwestionariusza diagnostycznego MINI-Kid (Mini International Neuropsychiatrie Interview for Children and Adolescents)

JOANNA MAZUREK1, Krzysztof Małyszczak1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (4): 223-233
Słowa kluczowe: kwestionariusze diagnostyczne dla dzieci i młodzieży, MINI-Kid, rzetelność

Streszczenie

Cel. Ocena rzetelności polskiej wersji Kwestionariusza MINI-Kid (Mini-International Neuropsychiatrie Interview for Kids) przeznaczonego do badania psychiatrycznego dzieci.

Badani. Ocenę przeprowadzono w grupie 34 dzieci (12 chłopców i 22 dziewczynki w wieku od 11 do 17 lat), pacjentów Dziennego Ośrodka Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

Metoda. Dzieci poddano dwukrotnemu badaniu kwestionariuszem MINI-Kid w odstępie 30-33 dni, wszystkie badania wykonywał ten sam specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, inny niż lekarz prowadzący. W obliczeniach rzetelności typu test-retest zastosowano współczynnik zgodności kappa.

Wyniki. Współczynnik rzetelności kappa wyniósł dla zaburzeń lękowych wziętych razem 0,72, dla zaburzenia opozycyjno-buntowni-czego 0,68, zaburzeń adaptacyjnych 1,0, zaburzenia hiperkinetycznego z deficytem uwagi 0,71, oraz zaburzeń zachowania 0,80.

Wnioski. Wyniki współczynników rzetelności uzyskane dla kwestionariusza MINI-Kid nie odbiegają od współczynników uzyskanych dla podobnych kwestionariuszy diagnostycznych, w tym kwestionariusza MINI dla dorosłych.

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Mazurek, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej, ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław, e-mail: joanna_mazurek@poczta.fm