2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Czynniki osobowościowe i rodzinne w uzależnieniu młodzieży od internetu: opis przypadku

Beata Pawłowska1, Paulina Pabis2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
2. Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 65-71
Słowa kluczowe: uzależnienie od internetu, osobowość, rodzina

Streszczenie

Cel. W oparciu o przytoczone dane z literatury analizie poddano cechy osobowościowe i rodzinne, które mogły odegrać istotną rolę w uzależnieniu od internetu.

Przypadek. Przedstawiono przypadek 16-letniego chłopca, z rozpoznaniem zaburzeń adaptacyjnych, hospitalizowanego po raz drugi, po kolejnej próbie samobójczej. Analiza testów psychologicznych wykazała, że pacjent jest uzależniony od internetu. Opisano cechy kształtującej się osobowości pacjenta, jego obraz siebie, mechanizmy radzenia sobie ze stresem, rodzaj preferowanych zachowań agresywnych oraz związek między czynnikami osobowościowymi a uzależnieniem od internetu. Analizie poddano też postawy rodzicielskie, obraz rodziców, stosunki panujące w rodzinie chłopca.

Komentarz. Wnioski wskazują, że ten rodzaj komunikacji jest szczególnie ważny, w związku z trudnościami pacjenta w rzeczywistym świecie, jest sposobem radzenia sobie z problemami, stresem, emocjami oraz zaspokojenia potrzeb emocjonalnych. „Internetowa aktywność" jest odpowiedzią na sytuację rodzinną oraz sposobem zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i społecznych, które trudno jest mu zaspokoić w świecie rzeczywistym.

Adres do korespondencji:
Dr Beata Pawłowska
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej
ul. Głuska 1, 20-439 Lublin