2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Epizod depresyjny jako maska przerzutów nowotworowych do ośrodkowego układu nerwowego: opis przypadku

Ewa Becelewska1, Janusz Becelewski1, Janina Lamch-Biś1, Dorota Wrzesień1
1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 7-8
Słowa kluczowe: depresja, maska guzowa, przerzuty nowotworowe do o.u.n., opis przypadku

Streszczenie

Cel. Zwrócenie uwagi, że zaburzenia psychiczne, w tym objawy depresyjne, mogą występować jako wczesne lub nawet jedyne objawy kliniczne uogólnionej choroby nowotworowej z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.)

Przypadek. 48-letnią kobietę skierowano do szpitala psychiatrycznego z rozpoznaniem zespołu depresyjnego, w trakcie którego obserwowano m.in. zaburzenia chodu. W dalszym przebiegu u chorej wystąpiły objawy porażenia połowiczego lewostronnego i stwierdzono rozsiany proces nowotworowy z przerzutami do o.u.n.

Komentarz. Objawy u pacjentki nie różniły się od objawów depresji endogennej, która stanowiła w tym przypadku maskę przerzutów nowotworowych do o.u.n. Nasuwa się pytanie, czy nie należy częściej korzystać z diagnostyki neuroobrazowej, gdy objawy psychopato-logiczne nasuwają podejrzenie podłoża organicznego.

Adres do korespondencji:
Dr Ewa Becelewska
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec