2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Schizofrenopodobny zespól depresyjny: opis przypadku

Janusz Perzyński1, Adam Perzyński1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 49-51
Słowa kluczowe: depresja atypowa, depresja schizofrenopodobna, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Różnorodność obrazów klinicznych depresji zmusza psychiatrów do stałego wysiłku przy analizach symptomatologii i dynamiki atypowo przebiegającego schorzenia oraz do wnikliwej diagnozy różnicowej.

Przypadek. Przedstawiono pacjenta, u którego w wyniku mylnego rozpoznania schizofrenii i leczenia neuroleptykami, doszło do pogłębienia zmian schizofrenopodobnych. Pozytywny wynik leczenia przeciwdepresyjnego potwierdził diagnozę atypowej depresji.

Komentarz. Rozpoznanie najpierw zaburzeń urojeniowych, a następnie schizofrenii pozwala sądzić, że depresja na jaką zachorował pacjent miała charakter atypowy. Można sądzić, że wnikliwa analiza obrazu klinicznego zaburzeń depresyjnych przyczyni się do ograniczenia przedwczesnych, mylnych rozpoznań.

Adres do korespondencji:
Prof. Janusz Perzyński
Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej
ul. Głuska 1, 20-439 Lublin