2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Trzy przypadki hiponatremii u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

Maria Załuska1, Bertrand Janota1, Lucyna Papierska1, Adam Bajguz1
1. IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 27-32
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, hiponatremia, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Analiza objawów towarzyszących hiponatremii u pacjentów oddziału psychiatrycznego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na czynniki wpływające na jej niepomyślny przebieg. Hiponatremia może wystąpić w przebiegu chorób psychicznych i somatycznych. Początkowe objawy mogą sugerować zaburzenia psychiczne lub modyfikować obraz choroby psychicznej. Pogłębiający się deficyt sodu może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu i zgonu. Zbyt szybkie uzupełnianie niedoboru sodu jest również niebezpieczne dla życia.

Przypadki. W pierwszym analizowanym przypadku hiponatremia skutkująca nieodwracalnym uszkodzeniem mózgu i zgonem wystąpiła w przebiegu zapalenia płuc u pacjenta z przewlekłą schizofrenią i nierozpoznaną polidypsją, leczonego długotrwale haloperidolem. W drugim przypadku u pacjenta z psychozą schizoafektywną i nierozpoznanymi guzami nadnerczy, hiponatremia pojawiła się w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych, a zgon nastąpił w wyniku uogólnionego zakażenia. W trzecim przypadku zaburzenia psychiczne spowodowane były hiponatremią w przebiegu paranowotworowego zespołu z ekotopowym wydzielaniem ADHprzez skrycie rozwijającego się raka drobnokomórkowego płuca lewego. W przypadku tym objawy psychiatryczne i zaburzenia metaboliczne na kilka miesięcy poprzedziły kliniczne i radiologiczne ujawnienie choroby nowotworowej.

Komentarz. Wieloletni przebieg schizofrenii i przewlekle utrzymujące się objawy psychotyczne zwiększają ryzyko polidypsji z zatruciem wodnym i hiponatremią. U takich chorych należy kontrolować ilości przyjmowanych płynów, ciężar właściwy moczu i stężenie sodu w surowicy. Zachodzi potrzeba zwiększenia dostępności specjalistycznych świadczeń medycznych dla pacjentów żyjących w środowisku lokalnym, przewlekle psychicznie chorych i nieporadnych. Pierwszy epizod przebiegających z hiponatremią zaburzeń psychicznych, wymaga zawsze wnikliwej diagnozy stanu somatycznego.

Adres do korespondencji:
Doc. Maria Załuska
IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
e-mail: od-psy3@bielanski.med.pl