2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Neurotyzm u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Krzysztof Małyszczak1, Angelika Pyszel2, Andrzej Szuba2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 49-52
Słowa kluczowe: neurotyzm, nadciśnienie tętnicze, kwestionariusz osobowości Eysencka

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest porównanie średniego poziomu neurotyzmu u osób z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia, oraz identyfikacja pozycji skali neurotyzmu najsilniej powiązanych z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego.
Metoda. Badanie przeprowadzono przy okazji przesiewowej oceny chorób układu krążenia w miejscowości Boguszyce pod Wrocławiem. W badaniu uczestniczyło 99 osób, tym 70 (71%) kobiet i 29 (29%) mężczyzn w wieku od 19 do 73 lat (mediana 53 lata). Nadciśnienie tętnicze rozpoznano u 42 (42%) osób, a nierozpoznano u 57 (57%) osób. Wszystkie osoby wypełniły skalę neurotyzmu kwestionariusza osobowości Eysencka. Wybrano pozycje skal najsilniej związane z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego i utworzono z nich odrębną podskalę. Przeprowadzono wstępną analizę rzetelności uzyskanej podskali.
Wyniki. Średni poziom neurotyzmu w grupie z nadciśnieniem (14,8) był większy niż w grupie kontrolnej (12,2). Różnica była statystycznie istotna (p = 0,02), jednak po uwzględnieniu wpływu wieku, różnica ta nie była statystycznie istotna (p = 0,074). Utworzona podskala zawierała 7 pozycji skali neurotyzmu. Średnia liczba punktów podskali w grupie z nadciśnieniem tętniczym (4,73) była wyższa od średniej wartości (3,24) w grupie bez nadciśnienia (p = 0,000068). Współczynnik spójności wewnętrznej a Cronbacha wynosił 0,67. Różnica średnich wartości podskali pomiędzy grupami, po uwzględnieniu wpływu wieku i wykształcenia, pozostała statystycznie istotna (p = 0,0015).
Wnioski. Wartości wyodrębnionej podskali neurotyzmu, będącej częścią skali neurotyzmu kwestionariusza EPQ-R były w sposób statystycznie istotny różne w grupie osób z nadciśnieniem i grupie kontrolnej, niezależnie od wpływu wieku i wykształcenia.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Małyszczak
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej
ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław
tel. (71) 3280040
e-mail: durlikk@wp.pl