2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Opadanie powiek jako problem diagnostyczny i terapeutyczny u pacjenta ze współistniejącą miastenią i dystonią - opis przypadku

Agnieszka Machowska-Majchrzak1, Krystyna Pierzchała1, Klaudiusz Kumor1, Róża Ślusarczyk1, Wojciech Bartman1, Jolanta Biernawska1
1. Katedra i Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 93-96
Słowa kluczowe: opadanie powiek, dystonia, kurcz powiek, miastenia, toksyna botulinowa

Streszczenie

Cel. Opadanie powiek jest dość częstym, ale niespecyficznym objawem pojawiającym się w różnych chorobach neurologicznych. Omówiono trudności diagnostyczne związane z współistnieniem dwóch chorób, w których występuje opadanie powiek.
Przypadek. Przedstawiamy historię choroby 64-letniego mężczyzny przyjętego z powodu występującego od 2 lat opadania powiek. Na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych rozpoznano miastenię z towarzyszącym kurczem powiek. Zastosowannie piry-dostygminy pozwoliło na zniesienie asymetrii szpar powiekowych. W związku z objawami dystonii ostrzyknięto toksyną botulinową mięśnie okrężne oczu z dobrym efektem, nie obserwując nasilenia objawów miastenicznych.
Komentarz. Opisany przypadek pokazuje, że świadomość możliwości współwystępowania różnych chorób powodujących zaburzenia otwierania oczu pomaga we właściwym zaplanowaniu badań i leczenia.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Machowska-Majchrzak
Klinika Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel. (32) 2710975
fax: (32) 2713018
e-mail: majfam@ka.onet.pl