2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Podskala Kwestionariusza Aleksytymii Bermonda-Vorsta związana z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego

Krzysztof Małyszczak1, Angelika Pyszel2, Andrzej Szuba2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 43-47
Słowa kluczowe: aleksytymia, nadciśnienie tętnicze, Kwestionariusz Aleksytymii Bermonda-Vorsta

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest przedstawienie podskali Kwestionariusza Aleksytymii Bermonda-Vorsta (BVAQ) zawierające pozycje najsilniej związane z nadciśnieniem tętniczym oraz wstępnej analizy jej rzetelności i trafności.
Metoda. Badanie przeprowadzono przy okazji przesiewowej oceny chorób układu krążenia w miejscowości Boguszyce pod Wrocławiem. W badaniu uczestniczyło 99 osób, tym 70 (71%) kobiet i 29 (29%) mężczyzn w wieku od 19 do 73 lat (mediana 53 lata). Nadciśnienie tętnicze rozpoznano u 42 (42%) osób. Wydzielono pozycje skali, których wartość różniła się pomiędzy grupami w sposób statystycznie istotny i utworzono z nich oddzielną podskalę.
Wyniki. Średnia wartość całkowita skali BVAQ oraz wartości jej wymiarów, z wyjątkiem wymiaru werbalizacja, nie różniły się w sposób statystycznie istotny pomiędzy grupami. Utworzona podskala zawierała pozycje: 8, 11, 14, 23, 24, 25, 29, 30, 35, 36 i 39. Średnia liczba punktów podskali w grupie z nadciśnieniem tętniczym (24,68) była niższa od średniej wartości (34,72) dla grupy bez nadciśnienia (p <0,000001). Po uwzględnieniu wpływu wieku i wykształcenia różnica pomiędzy grupami pozostała statystycznie istotna. Współczynnik spójności wewnętrznej a Cronbacha dla uzyskanej w ten sposób podskali wynosił 0,68. Analiza czynnikowa pozwoliła wyróżnić 4 czynniki podskali związane z reaktywnością i identyfikacją emocjonalną oraz werbalizacją i rozpoznawaniem uczuć.
Wnioski. Średnie wartości utworzonej podskali Kwestionariusza Aleksytymii Bermonda-Vorsta różniły się w sposób statystycznie istotny pomiędzy grupą z nadciśnieniem i grupą kontrolną. Jej pozycje odnosiły się do większej reaktywności emocjonalnej oraz mniejszej umiejętności rozpoznawania i werbalizowania własnych emocji osób z nadciśnieniem.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Małyszczak
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej
ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław
tel. (71) 3280040
e-mail: durlikk@wp.pl