2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Polimorfizm promotora genu receptora serotoniny 5-HT2A (-1438 G/A) w grupie osób z chorobą afektywną sezonową, chorobą afektywną bez cech sezonowości oraz w grupie kontrolnej osób zdrowych (doniesienie wstępne)

Łukasz Święcicki1, Małgorzata Bednarska-Makaruk2
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Zakład Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 53-56
Słowa kluczowe: choroba afektywna sezonowa, choroba afektywna bez cech sezonowości, polimorfizm genetyczny, receptor serotoninowy

Streszczenie

Cel. Ocena polimorfizmu promotora genu receptora serotoniny 5-HT2A (-1438 G/A) u osób z depresją zimową.
Metoda. Ocenę polimorfizmu przeprowadzono w grupie 29 pacjentów z chorobą afektywną sezonową (depresją zimową), 32 pacjentów z depresją w przebiegu choroby afektywnej bez cech sezonowości i 198 osób bez zaburzeń psychicznych (z hipercholesterolemią).
Wyniki. Występowanie genotypu A/G i allela A było częstsze w grupie osób z depresją zimową, niż w dwóch pozostałych grupach, jednak różnica ta nie była znamienna statystycznie (test p2; odpowiednie wartości p: 0,174 i 0,503). Planowane są dalsze badania w tym zakresie.
Wnioski. Uzyskane wyniki nie pozwalają na wyciągnięcia ostatecznych wniosków, zachęcają jednak do prowadzenia dalszych badań w tym kierunku.

Adres do korespondencji:
Dr Łukasz Święcicki
II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. (22) 4582571
e-mail: swiecick@ipin.edu.pl