2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Przegląd metod neuropsychologicznych służących do diagnozy łagodnych zaburzeń poznawczych

Magdalena Gugała1, Emilia Łojek2, Wanda Lipczyńska-Łojkowska1, Anna Bochyńska1, Beata Sawicka1, Halina Sienkiewicz-Jarosz1
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Katedra Neuropsychologii Klinicznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 81-85
Słowa kluczowe: diagnoza neuropsychologiczna, łagodne zaburzenia poznawcze

Streszczenie

Cel. Ocena neuropsychologiczna funkcji poznawczych jest ważnym elementem postępowania diagnostycznego u osób z podejrzeniem łagodnych zaburzeń poznawczych.
Poglądy. Łagodne zaburzenia poznawcze to stan pomiędzy normalnym funkcjonowaniem poznawczym osób w wieku podeszłym a otępieniem. Obecność łagodnych zaburzeń poznawczych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby otępiennej w przyszłości. Ocenę funkcjonowania poznawczego umożliwia diagnoza neuropsychologiczna. Istnieją metody przesiewowe służące do badania ogólnej aktywności poznawczej, takie jak Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego (MMSE) oraz Test Rysowania Zegara. Do dokładnej diagnozy funkcji językowych służą: Test Nazywania, Test Fluencji Słownej, podtest Powtarzanie Cyfr ze Skali Inteligencji Wechslera, Test Uczenia się 15 Wyrazów Rey'a (AVLT), Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT), Test uczenia się skojarzeń oraz Test Rozumienia Pojęć Słownych (VCAT). Do oceny funkcji wzrokowo-przestrzennych używane są: Test Łączenia Punktów, Test Pamięci Wzrokowej Bentona (BVRT), Test Figury Złożonej Rey-Osterrietha (ROCF) oraz Test Płynności Figuralnej Ruffa (RFFT). Test Sortowania Kart Wisconsin (WCST) oraz wiele wskaźników lub części wyżej wymienionych narzędzi mierzy funkcje wykonawcze.
Wnioski. Diagnoza neuropsychologiczna umożliwia obiektywną ocenę stanu poznawczego osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi.

Adres do korespondencji:
Mgr Magdalena Gugała
I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail: mgugala@ipin.edu.pl