2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Rola badań DaTSCAN SPET w rozpoznawaniu chorób układu pozapiramidowego - obserwacje własne

Wanda Lipczyńska-Łojkowska1, Tomasz Jędrzejczak2, Włodzimierz Kuran1, Jerzy Kulczycki1, Izabella Kozłowicz-Gudzińska2, Halina Sienkiewicz-Jarosz1, Anna Bochyńska1, Agata Sackiewicz-Słaby2, Danuta Ryglewicz1
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 23-29
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, parkinsonizm, SPET, DaTSCAN, 123I FP-CIT

Streszczenie

Cel. Próba odpowiedzi na pytanie, czy badanie SPET z użyciem 123IFP-CIT (DaTSCAN) może przyczynić się do poprawy diagnostyki chorób przebiegających z objawami zespołu pozapiramidowego.
Metoda. Do badania włączono 9 pacjentów, u których od początku choroby w badaniu neurologicznym stwierdzono objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego. U 6 osób rozpoznano chorobę Parkinsona, u 1 zanik wieloukładowy (MSA), u 1 postać sporadyczną choroby Creutzfeldta-Jakoba i u 1 chorobę Gerstmanna-Strausslera-Scheinkera. U wszystkich pacjentów wykonano SPET mózgu z użyciem 123I FP-CIT. Obrazy SPET oceniano metodą wzrokową i półilościową. W metodzie półilościowej dla oceny wychwytu DaTSCAN wyznaczono regiony zainteresowań ROI dla prążkowia i dla kory potylicznej. Oznaczono indeks wychwytu DaTSCAN przez DAT w prążkowiu.
Wyniki. U 6 osób z różnym stopniem zaawansowania choroby Parkinsona stwierdzono obniżony indeks wychwytu 123I FP-CIT w prążkowiu. Wyniki korelowały ze stopniem zaawansowania choroby. U chorych z połowiczym zespołem parkinsonowskim stwierdzano w SPETprzeciwstronne zmiany w prążkowiu. U chorej z MSA obserwowano obniżony indeks wychwytu radioznacznika w obu prążkowiach. U pozostałych dwóch pacjentek z chorobą Creutzfeldta-Jakoba wynik DaTSCAN SPET był prawidłowy.
Wnioski. Badanie SPET z użyciem 123I jest pomocne w rozpoznawaniu choroby Parkinsona i innych postaci parkinsonizmu presynaptycznego oraz w ocenie stopnia zaawansowania choroby.

Adres do korespondencji:
Dr Wanda Lipczyńska-Łojkowska
I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail: wlojkowska@poczta.onet.pl