2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Występowanie przedłużonych zaburzeń świadomości u osób powyżej 60 roku życia

Danuta Ryglewicz1, Halina Sienkiewicz-Jarosz1, Wanda Lipczyńska-Łojkowska1, Anna Bochyńska1, Beata Sawicka1, Włodzimierz Kuran1, Krystyna Niedzielska2, Aleksandra Wierzbicka-Wichniak2
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Pracownia Elektroencefalografii Zakładu Neurofizjologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 31-35
Słowa kluczowe: zaburzenia świadomości, padaczka poudarowa, PLED, NCSE

Streszczenie

Cel. Ocena przyczyn występowania przedłużonych (powyżej 12 godzin) zaburzeń świadomości u osób po 60 roku życia oraz ustalenie optymalnego schematu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.
Metoda. Analiza danych pochodzących od pacjentów powyżej 60 roku życia hospitalizowanych od 01.11.2003 r. do 30.10.2005 r. w I Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie z powodu wystąpienia i utrzymywania się powyżej 12 godzin zaburzeń świadomości. Ogółem do badania włączono 130 pacjentów w średnim wieku 75,7±8,8 lat, 82 kobiety (63,1%) i 48 mężczyzn.
Wyniki. W 28 przypadkach zaburzenia świadomości były związane z wystąpieniem udaru krwotocznego, w tym w 90% z przebiciem do układu komorowego, w 27 przypadkach zaburzenia świadomości występowały u osób z rozpoznaną wcześniej padaczką o etiologii innej niż naczyniowa i były w większości przypadków poprzedzone napadem drgawkowym. Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci z objawami naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu - 40 osób, u 7 pacjentów w tej grupie (17,5%) rozpoznano wcześniej padaczkę poudarową. W pozostałych przypadkach zaburzenia świadomości obserwowano u pacjentów z chorobami zakaźnymi, guzami mózgu, świeżym udarem niedokrwiennym, z zaburzeniami krążenia mózgowego w rejonie kręgowo-podstawnym i innymi.
Wnioski. W przypadku przedłużających się zaburzeń świadomości u pacjentów po 60 roku życia, należy uwzględniać w rozpoznaniu różnicowym możliwość występowania padaczki, szczególnie u pacjentów z naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu.

Adres do korespondencji:
Prof. Danuta Ryglewicz
I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa