2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Jakość życia i akceptacja choroby w miastenii

Małgorzata M. Bilińska1, Emilia J. Sitek2
1. Katedra Neurologii Akademii Medycznej w Gdańsku
2. Katedra Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Gdańsku, Kliniki Rehabilitacji Akademickiego Centrum Klinicznego - Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (2): 139-143
Słowa kluczowe: miastenia, jakość życia, depresja, lęk, akceptacja choroby

Streszczenie

Cel. Obniżoną jakość życia w miastenii (MG) wyjaśniano dotychczas głównie spadkiem sprawności fizycznej. Celem badania była ocena roli czynników psychologicznych, takich jak nastrój, lęk jako stan i jako cecha oraz optymizm jako cecha dyspozycyjna, dla jakości życia w MG oraz przystosowania do choroby.

Metoda. Neurolog oceniał stan kliniczny chorych wg klasyfikacji Ossermana i Oosterhuisa. W badaniu psychologicznym zastosowano Skalę Oceny Jakości Życia QLQ-C.30 v. 3, Skalę Akceptacji Choroby AIS, Test Orientacji Życiowej LOT-R, Skalę Depresji Becka, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI oraz Skalę oceny niesprawności w życiu codziennym dla pacjentów z miastenią.

Wyniki. Niemal wszystkie komponenty jakości życia są w miastenii obniżone. Jakość życia w MG jest związana ze sprawnością w życiu codziennym oraz nasileniem lęku jako cechy. Akceptacji choroby w MG sprzyja niskie nasilenie lęku jako cechy, pozytywny nastrój oraz dobry stan funkcjonalny. Akceptacja choroby w miastenii jest na podobnym poziomie jak w innych schorzeniach przewlekłych.

Wnioski. Jakość życia i akceptacja choroby w miastenii są związane nie tylko ze stanem klinicznym pacjentów, ale także z czynnikami psychologicznymi. Zestawienie dotychczasowych badań jakości życia sugeruje, iż uczestnictwo w grupach wsparcia może pozytywnie wpływać na przystosowanie do choroby. Diagnoza depresji w miastenii nie może opierać się jedynie na objawach somatycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata M. Bilińska
Katedra Neurologii Akademii Medycznej
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
e-mail: malbili@amg.gda.pl