2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Naczyniowe czynniki ryzyka u pacjentów z postacią sporadyczną choroby Alzheimera

Anita Małgorzata Geppert1, Elżbieta Maria Przedpelska-Ober1
1. Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (2): 145-148
Słowa kluczowe: naczyniowe czynniki ryzyka, nadciśnienie tętnicze, cholesterol, choroba Alzheimera, postać wczesna, postać późna

Streszczenie

Cel. Celem pracy było oszacowanie częstości występowania nadciśnienia tętniczego (HA), hipercholesterolemii (HCh), cukrzycy typu II (DM) i zaburzeń rytmu serca (CD) u pacjentów z postacią sporadyczną choroby Alzheimera (AD), w tym z postacią wczesną i późną choroby.

Metoda. Badaniem objęto 95 pacjentów z postacią sporadyczną AD, w tym 66 pacjentów z postacią późną i 29 z wczesną oraz 73 chorych z grupy kontrolnej. W badaniu oszacowano częstość występowania HA, HCh, DM i CD u wszystkich pacjentów z AD w porównaniu z grupą kontrolną, jak również różnice pomiędzy pacjentami z postacią późną a wczesną choroby.

Wyniki. Wykazano, iż HA i HCh występowały istotnie częściej u pacjentów z AD niż w grupie kontrolnej. Jedynie HA różnicowało istotnie postać późną z wczesną. Nie obserwowano istotnej różnicy pomiędzy podgrupami AD w odniesieniu do HCh, która była stałym zaburzeniem, występującym z równą częstością w obu postaciach AD.

Omówienie. AD jest heterogenną, pierwotnie zwyrodnieniową jednostką i najczęstszą przyczyną otępienia wśród dorosłych lecz prowadzone badania nad występowaniem naczyniowych czynników ryzyka w AD rzuciły nowe światło na zaburzenia naczyniowe jako bezpośrednio związane z AD. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że HA, HCh, DM czy migotanie przedsionków mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju choroby, wpływając na ryzyko jej wystąpienia czy przyspieszając progresję objawów.

Wnioski. Nasze wyniki wskazują na szczególną rolę hipercholesterolemii w patologii AD.

Adres do korespondencji:
Dr Anita Geppert
Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. (61) 8691530, 8691535
fax: (61) 8691697
e-mail: Anita_Geppert@poczta.onet.pl