2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Skuteczność subterapeutycznych dawek leków w terapii podtrzymującej w chorobie afektywnej - opis dwóch przypadków

Magdalena Garbacz1, Robert Pudlo1, Robert Teodor Hese1
1. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (2): 161-163
Słowa kluczowe: zaburzenia afektywne, terapia podtrzymująca, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Analiza długoletniej remisji i terapii u 2 osób z chorobą afektywną.

Przypadki. Przedstawiono 2 przypadki osób leczonych z powodu zaburzeń afektywnych, u których uzyskano wieloletnią remisję stosując w terapii podtrzymującej bardzo niskie dawki leków. Odstawienie stosowanych leków spowodowało nawrót choroby w ciągu kilku miesięcy od zaprzestania terapii.

Komentarz. Remisja mogła być spowodowana zarówno efektem farmakologicznym leków, jak i efektem placebo.

Adres do korespondencji:
Dr Magdalena Garbacz
Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Pyskowicka 49, 42-600 Tarnowskie Góry