2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Udział czynników genetycznych w etiologii zespołu stresu pourazowego

Małgorzata Dąbrowska1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (2): 149-153
Słowa kluczowe: zespół stresu pourazowego, czynniki ryzyka, czynniki genetyczne, narażenie na traumatyczne wydarzenie

Streszczenie

Cel. Przedstawienie aktualnego stanu badan nad udziałem czynników dziedzicznych w powstawaniu zespołu stresu pourazowego.

Poglądy. Badania nad udziałem czynników genetycznych w ujawnianiu się zespołu stresu pourazowego rozpoczęły się od obserwacji zwiększonego ryzyka PTSD u dzieci rodziców z tym zaburzeniem. Prace nad dziedziczeniem skłonności do PTSD obejmowały badania rodzinne, grup bliźniąt oraz genów kandydujących. Prześledzenie współchorobowości z innymi genetycznie zdeterminowanymi zaburzeniami psychicznymi przybliża wyjaśnienie ryzyka zachorowania. Skłonności do PTSD sprzyja szczególna wrażliwość na stres oraz wzrost ryzyka narażenia na traumatyczne wydarzenia, które uwarunkowane są wieloczynnikowo.

Wnioski. Dotychczasowe wyniki prac dotyczących genetycznego podłoża zespołu stresu pourazowego wskazują na potrzebę dalszych badań w tym kierunku.

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Dąbkowska
Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum
ul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz
tel. (52) 5854256
e-mail: gosiadabkowska@yahoo.com