2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Schizofrenia lekooporna z towarzyszącą leukopenią w przebiegu zakażenia wirusem cytomegalii - opis przypadku

Michał Błachut1, Jerzy Matysiakiewicz1, Robert Teodor Hese1
1. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Tarnowskich Górach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 265-267
Słowa kluczowe: schizofrenia, cytomegalia, leukopenia

Streszczenie

Cel. Opis pacjenta z objawami leukopenii i schizofrenii lekoopornej, zakażonego wirusem Cytomegalii.
Przypadek. W pracy przedstawiono przypadek 19-letniego mężczyzny z rozpoznaną schizofrenią paranoidalną, przyjętego do szpitala po próbie samobójczej, z zaostrzeniem objawów psychotycznych. W trakcie hospitalizacji zaobserwowano leukopenię pojawiającą się podczas leczenia kolejnymi neuroleptykami. Po wykonaniu badań dodatkowych i przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji rozpoznano bezobjawowe zakażenie wirusem cytomegalii.
Komentarz. Autorzy przypuszczają, że obserwowane spadki poziomu leukocytów były powiązane z aktywnością zakażenia.

Adres do korespondencji:
Dr Michał Błachut
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Pyskowicka 49; 42-600 Tarnowskie Góry