2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Zastosowanie testu figury złożonej Reya w różnicowaniu dysfunkcji poznawczych po uszkodzeniu płatów czołowych oraz płatów potylicznych i przyległych okolic kory

Paweł Przybylski1, Urszula Oszwa2
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
2. Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 201-209
Słowa kluczowe: Figura Złożona Reya, płaty czołowe, płaty potyliczne, neuropsychologiczna diagnoza różnicowa, zaburzenia planowania, zaburzenia wzrokowo-konstrukcyjne

Streszczenie

Cel. Kopiowanie Figury Złożonej Reya (FZR) jest metodą neuropsychologicznej oceny stanu funkcji percepcji wzrokowej oraz wzrokowo-przestrzennych, ale obniżenie wyniku może następować również w skutek zaburzeń planowania i organizacji. Jak dotychczas nie została opracowana procedura pozwalająca na trafne różnicowanie między tymi dwoma przyczynami niskich wyników. Celem badania było skonstruowanie procedury pozwalającej dokonywać takiego rozróżnienia oraz sprawdzenie jej trafności.
Metoda. Zbadano dwie grupy osób: (1) z uszkodzeniami stanu kory potylicznej i okolic przyległych (przy których spodziewane są zaburzenia percepcyjne i wzrokowo-przestrzenne) oraz (2) z uszkodzeniami płatów czołowych (przy których spodziewane są zaburzenia planowania i organizacji działania). Na potrzeby badania skonstruowano procedurę opartą na dostarczaniu pomocy organizacyjnej i obserwacji zmiany jakości kopii.
Wyniki. Analiza zebranych danych wykazała, że zastosowana modyfikacja różnicuje porównywane grupy, a co za tym idzie mechanizmy dyskutowanych zaburzeń.
Wnioski. Proponowana modyfikacja procedury może znaleźć szerokie zastosowanie w różnicowej diagnozie neuropsychologicznej, a w szczególności w różnicowaniu form otępień oraz w diagnostyce dzieci pod kątem specyficznych zaburzeń w uczeniu się.

Adres do korespondencji:
Mgr Paweł Przybylski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu
Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
e-mail: przybylskipawel@qmail.com