2007 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Zmiany poziomu choliny w mózgowiu pacjentek z jadłowstrętem psychicznym w protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1H-MRS)

Piotr Grzelak1, Witold Gajewicz1, Dominik Strzelecki2, Agata Majos1, Marek Olszycki1, Ludomir Stefańczyk1, Jolanta Rabe-Jabłońska2
1. Zakład Radiologii - Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (3): 193-199
Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, protonowa spektroskopia RM, cholina

Streszczenie

Cel. Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego (1H-MRS) umożliwia analizę in vivo odchyleń w poziomie niektórych metabolitów tkanek mózgowych. Metodą tą możemy poszukiwać relacji pomiędzy obserwowanymi makroskopowo i mikroskopowo zmianami a ich podłożem metabolicznym. Celem pracy było przeanalizowanie zmian poziomu choliny w 1H-MRS u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (j.p.) w stanie ostrego deficytu pokarmowego i po terapii.
Metoda. Badania wykonano u 15 młodych kobiet, na początku pierwszorazowej hospitalizacji z rozpoznaniem j.p. Grupę odniesienia stanowiło 10 ochotniczek. 9 pacjentek poddano ponownie badaniu po terapii.1H-MRS przeprowadzono z wykorzystaniem 1,5T skanera RM, metodą pojedynczego voksela. Akwizycję przeprowadzano w dwóch lokalizacjach: istocie białej płatów ciemieniowych i w istocie szarej płatów potylicznych. Analizując widma skoncentrowano się na liniach rezonansowych choliny (3,22 ppm).
Wyniki. U osób z j.p. w fazie ostrej choroby w obu obszarach akwizycji stwierdzono redukcję sygnału choliny w stosunku do grupy ochotniczek oraz tendencję do regresji zmian po skutecznej terapii. Obniżony sygnał choliny w istocie białej w grupie objawowej z j.p. przy braku zmian sygnału markera neuronalnego (NAA), sugeruje glejowy charakter zaburzenia. Obserwowane obniżenie sygnału związków cholinowych u pacjentek z j.p. może wynikać z ogólnoustrojowych zaburzeń metabolizmu związków sterolowych. Powyższe spostrzeżenia przemawiają za poglądem, że zaburzenia regulacyjne procesu odnowy błon komórkowych neuronów wpływają na ich stan funkcjonalny i mogą być istotnym czynnikiem w patomechanizmie rozwoju choroby. Odnotowana w badaniu tendencja do normalizacji poziomu sygnału choliny po udanej terapii wskazuje na przejściowy charakter zaburzenia, przynajmniej we wczesnej fazie choroby.
Wnioski. Zebrane dane sugerują występowanie istotnej redukcji sygnału choliny w istocie białej i szarej u pacjentek w ostrej fazie j.p. U pacjentek poddanych skutecznej terapii stwierdzono tendencję do wyrównywania się zaburzeń sygnału choliny.

Adres do korespondencji:
Dr Piotr Grzelak
Zakład Radiologii - Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
tel. (42) 6786734, 501772971
e-mail:piotr.grzelak@insrad.am.lodz.pl