2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Adaptacja polskiej wersji kwestionariusza oceny ryzyka depresji poporodowej (PDSS, Postpartum Depression Screening Scale)

Karolina Kossakowska-Petrycka1
1. Zakładu Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (4): 303–-308
Słowa kluczowe: depresja poporodowa, ocena ryzyka, adaptacja, ocena psychometryczna, Postpartum Depression Screening Scale (PDSS)

Streszczenie

Cel. Adaptacja i przygotowanie polskiej wersji kwestionariusza Postpartum Depression Screening Scale (PDSS) do oceny ryzyka depresji poporodowej, oraz oszacowanie jego psychometrycznych właściwości.

Metoda. W badaniach wzięły udział 194 kobiety po narodzinach dziecka. Średni wiek badanych wynosił 27,9 lat (SD = 4,01). Przewagę stanowiły mężatki (87,6% kobiet), z wykształceniem wyższym (69,6% kobiet). Dla większości kobiet była to pierwsza ciąża w życiu (75,3%). Poród u 69,1% badanych nastąpił drogami i siłami natury. Średni czas, jaki upłynął od narodzin dziecka wynosił 4,97 tygodni (SD = 1,76). Wszystkie kobiety wypełniły przetłumaczony na język polski kwestionariusz PDSS.

Wyniki. Współczynnik rzetelności alfa Cronbacha dla całego narzędzia wyniósł 0,97 oraz 0,81 dla wersji skróconej. PDSS wersja skrócona istotnie koreluje z pełną wersją PDSS (r = 0,90, p<0,01). Wyniki ogólne kwestionariusza PDSS oraz jego wersji skróconej korelują istotnie z wynikami w skali BDI (r = 0,761, p < 0,01; r = 0,646, p < 0,001) oraz EPDS (r = 0,801, p < 0,01; r = 0,741, p < 0,01).

Wnioski. Rezultaty oceny rzetelności polskiej wersji PDSS, nie odbiegają od wyników uzyskanych przez Autorkę. Uzyskane parametry analizy rzetelności są wysokie. Kwestionariusz PDSS może być z powodzeniem stosowany do oceny ryzyka depresji poporodowej.

Adres do korespondencji:
Mgr Karolina Kossakowska-Petrycka
Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
tel. (42) 6655581
e-mail: karolpet@uni.lodz.pl