2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Osobowość osób o orientacji homoseksualnej

Iwona Janicka1, Marcin Kwiatkowski2
1. Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
2. Centrum Usług Psychologiczno-Pedagogicznych BALANCE w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (4): 297–-302
Słowa kluczowe: homoseksualizm, osobowość, płeć

Streszczenie

Cel. Przeprowadzone badania miały na celu określenie profilu osobowości oraz różnic dotyczących płci psychologicznej osób homoseksualnych i heteroseksualnych.

Metody. Badaniem objęto 152 osoby. Grupę badawczą stanowiło 59 mężczyzn i 31 kobiet o orientacji homoseksualnej, natomiast kontrolną - 31 mężczyzn i 31 kobiet o orientacji heteroseksualnej. Zastosowano Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae oraz Inwentarz Płci Psychologicznej wg Kuczyńskiej.

Wyniki. Wyniki badań ujawniły różnice w profilach osobowości osób homo- i heteroseksualnych obojga płci. Kobiety homoseksualne charakteryzują się wyższym poziomem neurotyczności oraz sumienności niż kobiety heteroseksualne (p = 0,001). Homoseksualni mężczyźni cechują się istotnie wyższym poziomem sumienności niż heteroseksualni (p = 0,018). Osoby homoseksualne częściej reprezentują androgyniczny typ płci psychologicznej, co wiąże się ze spostrzeganiem siebie w kategoriach społecznie przypisanych zarówno mężczyznom, jak i kobietom.

Wnioski. Można wskazać na różnice wybranych wymiarów osobowości u osób o orientacji homo- i heteroseksualnej. Wyniki wymagają weryfikacji na podstawie badań większej grupy osób.

Adres do korespondencji:
Dr hab. Iwona Janicka
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
e-mail: i.janicka@wp.pl