2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Znaczenie zmiennych społecznych dla różnicowania ocen jakości usług medycznych przez pacjentów

Maciej Pałyska1, Marta Anczewska1, Joanna Raduj1, Anna Indulska1, Katarzyna Prot1
1. Zespół Oceny Jakości Usług Medycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (4): 309-314
Słowa kluczowe: psychiatryczna opieka zdrowotna, jakość usług medycznych, zmienne społeczne

Streszczenie

Cel. Ocena wpływu zmiennych społecznych - wykształcenia oraz płci pacjentów na formułowane przez nich opinie na temat warunków i sposobów realizacji usług medycznych.

Metoda. Badania jakości świadczonych usług medycznych przeprowadzono w 2006 r. w psychiatrycznych oddziałach stacjonarnych warszawskiej placówki publicznej. Kwestionariusz ankiety (51 pytań) był udostępniany wszystkim pacjentom przy wypisie, do oddziałów było przyjętych 2937 osób. Udział w badaniach był całkowicie anonimowy. Uzyskano 1045 ankiet; ze względu na braki w informacjach dotyczących badanych zmiennych, w obliczeniach uwzględniono 808 ankiet.

Wyniki. Poziom wykształcenia respondentów różnicuje oceny dotyczące jakości świadczonych usług. Najbardziej krytyczne w swoich ocenach są osoby bardziej wykształcone. Płeć różnicuje ocenę warunków pobytu w oddziale - kobiety są bardziej krytyczne niż mężczyźni. Istotne różnice zaobserwowano w opiniach na temat dostępności personelu i uzyskiwania informacji.

Wnioski. Dla poprawy jakości usług medycznych wskazane jest uwzględnianie przede wszystkim ocen grup najbardziej krytycznych. Kolejne badania muszą uwzględniać skład grup respondentów pod względem zmiennych społecznych. Ze względów metodologicznych (i praktycznych) konieczne jest stałe porównywanie, jak kształtują się oceny w zależności od wykształcenia.

Adres do korespondencji:
Mgr Maciej Pałyska
Zespół Oceny Jakości Usług Medycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa