2007 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Źródła rozbieżności w opiniowaniu sądowo-psychologicznym

Anna Pilszyk1,2,3, Ewa Waszkiewicz1,2,3, Teresa Gordon1,2,3
1. Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
3. Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (4): 351-355
Słowa kluczowe: opinia sądowo-psychologiczna, błędy formalne, błędy diagnostyczne, błędy interpretacyjne, opisy przypadków

Streszczenie

Cel. Niezgodności pomiędzy opiniami sądowo-psychologicznymi wydawanymi w tej samej sprawie występują dość często. Problem ten budzi nieufność wymiaru sprawiedliwości co do kompetencji biegłych psychologów i skłania do powoływania kolejnych.

Przypadki. W pracy dokonałyśmy opisu kilku przypadków wskazując na przyczyny rozbieżności w opiniach sądowo-psychologicznych, które wynikały albo z błędów o charakterze formalnym, albo z błędnego doboru metod diagnostycznych, bądź z błędów interpretacyjnych.

Komentarz. Wymienionych przyczyn niezgodności można by uniknąć, czy choćby je zminimalizować poprzez opracowanie i upowszechnienie standardu, służącego biegłym psychologom w opracowywaniu jasnych, spójnych i porównywalnych opinii, ułatwiających sądom ich zrozumienie i ocenę. Opracowanie takiego standardu jest przedmiotem dyskusji.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Pilszyk
Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa