2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Neuropsychiatryczne aspekty choroby Huntingtona - opis przypadku

Beata Nicewicz1, Justyna Pełka-Wysiecka1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii PAM w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17(1): 89-92
Słowa kluczowe: choroba Huntingtona, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Opis specyfiki otępienia oraz zaburzeń neuropsychiatrycznych występujących w chorobie Huntingtona (HD) ilustrowany przykładem 34-letniej pacjentki z wczesną postacią choroby, hospitalizowanej trzykrotnie w Klinice Psychiatrii.
Poglądy. Choroba Huntingtona jest postępującą zwyrodnieniową chorobą OUN, której towarzyszą zaburzenia ruchowe, otępienie oraz zaburzenia psychiczne. Rozpoznanie ustalane jest jest na podstawie testów genetycznych, badań neuroobrazowych oraz badań neuropsychiatrycznych. Związanymi z HD zaburzeniami są: wahania nastroju, zaburzenia osobowości, drażliwość i zachowania eksplo-zywne, zaburzenia psychotyczne podobne do schizofrenii, tendencje samobójcze oraz specyficzne zaburzenia funkcji poznawczych.
Wnioski. Otępienie w chorobie Huntingtona różni się od towarzyszącego innym chorobom zwyrodnieniowym OUN. Zaburzenia psychiczne mogą być pierwszymi sygnałami rozpoczynającego się procesu chorobowego.

Adres do korespondencji:
Lek. Beata Nicewicz
ul.Grafitowa 41/3, 72-006 Mierzyn
e-mail: bszubra@wp.pl