2008 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Wybrane metody oceny zaburzeń autonomicznych w chorobie Parkinsona

Beata Łabuz-Roszak1, Krystyna Pierzchała1
1. Katedra i Klinika Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (1): 23-28
Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, dysfunkcja autonomiczna, bateria Ewinga, współczulna odpowiedź skórna

Streszczenie

Cel. Ocena częstości występowania zaburzeń autonomicznych u chorych na chorobą Parkinsona przy pomocy wybranych metod oraz analiza zależności pomiędzy wynikami testów a cechami klinicznymi choroby.
Metoda. Grupa badana składała się z 21 chorych na chorobę Parkinsona w średnim wieku 68,7 ±8,1 lat. Badanie przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza samooceny funkcji układu autonomicznego, testów czynnościowych dla układu sercowo-naczyniowego (bateria Ewinga) oraz metody neurofizjologicznej (współczulna odpowiedź skórna, WOS).
Wyniki. Nieprawidłowy wynik kwestionariusza otrzymano u 71,4% chorych. Dysfunkcję autonomiczną układu sercowo-naczyniowego (>2 testy baterii Ewinga nieprawidłowe) rozpoznano u 42,8% badanych. Nieprawidłowy wynik badania neurofizjologicznego (wydłużenie latencji lub brak WOS przynajmniej w jednej kończynie) stwierdzono u 66,7% chorych. Nie stwierdzono zależności pomiędzy wynikami zastosowanych testów autonomicznych a wiekiem, płcią i postacią choroby. Czas trwania choroby wpływał jedynie na wyniki baterii Ewinga (p = 0,04). Zaobserwowano zależność pomiędzy stopniem nasilenia objawów choroby ocenionym za pomocą skali Webster a wynikami kwestionariusza (p = 0,02), baterią Ewinga (p = 0,0004) i WOS (p = 0,05). Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy wynikami kwestionariusza a WOS (p = 0,02) oraz pomiędzy WOS a baterią Ewinga (p = 0,005). Nie stwierdzono zależności pomiędzy wynikami kwestionariusza a baterią Ewinga.
Wnioski. Zaburzenia wegetatywne występujące u znacznego odsetka pacjentów z chorobą Parkinsona narastają wraz z postępem choroby. Ocena kwestionariuszowa może stanowić jedynie badanie wstępne. Dla rozpoznania dysfunkcji autonomicznej w chorobie Parkinsona konieczne jest wykonanie dodatkowych testów. Wczesna diagnostyka dysfunkcji autonomicznej, zwłaszcza dotyczącej układu sercowo-naczyniowego, może pomóc w wyodrębnieniu grupy chorych szczególnie narażonych na występowanie powikłań naczyniowych.

Adres do korespondencji:
Dr Beata Łabuz-Roszak
Klinika Neurologii Śląski Uniwersytet Medyczny
ul.3-go Maja 13/15, 41-800 Zabrze
tel. 032 3 704584
e-mail: beatamaria.pl@hoga.pl