2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Badanie rozpowszechnienia zespołu metabolicznego wśród pacjentów chorujących na schizofrenię

Katarzyna Olszewska1, Janusz Rybakowski2
1. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie
2. Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 117-121
Słowa kluczowe: schizofrenia, zespół metaboliczny

Streszczenie

Cel. Przedmiotem badania było określenie rozpowszechnienia zespołu metabolicznego wśród osób z rozpoznaniem schizofrenii hospitalizowanych w Szpitalu Psychiatrycznym w Gnieźnie.
Metody. Badaniem objęto 80 osób - 27 kobiet i 53 mężczyzn przyjętych do szpitala w okresie 01.12.2005-01.11.2006. Schizofrenię rozpoznawano w oparciu o kryteria ICD-10. Diagnozę zespołu metabolicznego ustalano według kryteriów Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF). U pacjentów oznaczano: stężenie glukozy, profil lipidowy, masę ciała, ciśnienie tętnicze oraz obwód talii.
Wyniki. Zespół metaboliczny stwierdzono u 32,5% badanych pacjentów. Nie zauważono istotnej statystycznie różnicy w jego rozpowszechnieniu wśród kobiet i mężczyzn. Najczęściej występującym elementem zespołu metabolicznego był spadek stężenia frakcji HDL cholesterolu i nadmierny obwód talii. Zespół metaboliczny występował częściej u osób powyżej 40 roku życia (47%) niż u osób w wieku 20-30 lat (24%). Nie odnotowano zależności pomiędzy czasem trwania choroby a prawdopodobieństwem rozwoju zespołu metabolicznego. Wykazano, że zespół metaboliczny częściej występował u pacjentów stosujących perazynę, olanzapinę i klozapinę w porównaniu z chorymi otrzymującymi inne leki neuroleptyczne.
Wnioski. Zespół metaboliczny oraz jego poszczególne elementy jest częstym zjawiskiem u osób z rozpoznaniem schizofrenii.

Adres do korespondencji:
lek. Katarzyna Olszewska
ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno
tel. 603576747
e-mail: k.olszewska@wp.pl