2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Dawkowanie leków stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych u pacjentów ze współistniejącą przewlekłą chorobą nerek

Maciej Banasiak1, Tadeusz Pietras1, Magdalena Szklarek-Kubicka2, Michał Nowicki2
1. Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek UM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 135-140
Słowa kluczowe: przewlekła choroba nerek, leki psychiatryczne, klirens nerkowy

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest omówienie dawkowania leków stosowanych w psychiatrii u pacjentów ze współistniejącą przewlekłą chorobą nerek. Szczegółowo omówiono preparaty, których zastosowanie wymaga redukcji dawki.
Poglądy. Zaburzenia, którymi zajmują się lekarze psychiatrzy, często współwystępują u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Z drugiej strony, wśród osób leczonych przez psychiatrę istnieje grupa obciążona ryzykiem rozwoju tej choroby. Wiadomym jest również, że dysfunkcja nerek może zmieniać metabolizm stosowanych leków. Nieprawidłowo dobrana dawka doprowadzi do zatrucia lub może być przyczyną nieskutecznej terapii. Powstaje pytanie: które z preparatów można bezpiecznie zastosować, a w przypadku których zredukować dawkę u chorego z zaburzeniem psychicznym obarczonego PChN?
Podsumowanie. Istnieje niewiele badań opisujących farmakokinetykę leków psychiatrycznych u chorych z PChN w różnych jej stadiach, gdyż większość prospektywnych badań nie obejmuje pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek. Dane farmakokinetyczne wybranych środków często stosowanych w praktyce, zostały zebrane i opisane. Przegląd piśmiennictwa prowadzi do wniosku, że większość leków psychiatrycznych w PChN może być bezpiecznie stosowana, chociaż niezbędnych jest więcej badań w tym zakresie. Wynika to z faktu, że w dużej mierze są to preparaty dobrze rozpuszczalne w tłuszczach, metabolizowane głównie w wątrobie i wydalane z żółcią.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Pietras
Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22, 91-123 Łódź
tel/fax (42)6782129
mail: cital200@wp.pl