2008 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Przekonanie o prawdziwości przeżyć okresu psychozy a długoterminowe rokowanie w schizofrenii - opis przypadku

Sławomir Murawiec1, Sławomir Pietrak2
1. Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (2): 165-170
Słowa kluczowe: schizofrenia, wgląd, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Przebieg leczenia pacjentów po przebytym epizodzie psychotycznym zależy w znacznym stopniu od utrzymujących się przekonań na temat realności przebytych doświadczeń psychotycznych. Przedstawiono przypadek ilustrujący wybrane teoretyczne koncepcje tego zjawiska.
Przypadek. Opisano przypadek 52-letniego mężczyzny leczonego od 9 lat z powodu schizofrenii, który mimo ustąpienia objawów wytwórczych, w ciągu kilku kolejnych lat leczenia niezmiennie żywi przekonanie o realności przeżytych doświadczeń psychotycznych. Opisano wpływ tego faktu na przebieg leczenia.
Komentarz. Długotrwałe przekonanie o realności przeżyć psychotycznych jest częstym zjawiskiem u pacjentów po przebytym epizodzie psychotycznym. W trakcie rutynowego badania psychiatrycznego celowa jest ocena pod tym kątem, ponieważ nieuwzględnienie tego problemu może mieć niekorzystny wpływ na przebieg leczenia.

Adres do korespondencji:
lek. Sławomir Pietrak
I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. (22) 8424034
e-mail: sjpp@mp.pl