2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Atypowy przebieg złośliwego zespołu neuroleptycznego w trakcie leczenia risperidonem u chorego na schizofrenię paranoidalną: opis przypadku

Krzysztof Krysta1, Arkadiusz Stęposz1, Agnieszka Koźmin1, Bogna Migacz1, Adam Klasik2,3
1. Z Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Z Instytutu Psychologii Katedry Neuropsychologii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
3. Z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 93-95
Słowa kluczowe: złośliwy zespół neuroleptyczny, risperidon, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Opis przypadku pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej przyjmującego risperidon, u którego wystąpił złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN).
Przypadek. 32-letni pacjent z rozpoznaną i leczoną schizofrenią paranoidalną od kilku lat. Po upływie około jednego roku monoterapii risperidonem wystąpiły objawy klasycznego ZZN. Incydent miał charakter jednorazowy i po odstawieniu leku nie powtórzył się. Wcześniejsze leczenie klozapiną lub olanzapiną w połączeniu z risperidonem nie indukowało objawów ZZN.
Komentarz. Należy uwzględnić możliwość wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego u pacjentów leczonych risperidonem, nawet po dłuższym okresie przyjmowania leku.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Krysta
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
tel/fax 0-32-2059260
e-mail: krysta@mp.pl