2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Czynniki środowiskowe a rozwój, przebieg i leczenie afektywnej choroby dwubiegunowej: opis przypadku

Agnieszka Piwowarczyk1, Krzysztof Krysta1
1. Z Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 97-99
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, czynniki środowiskowe, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Przeanalizowano czynniki wpływające na przebieg choroby, częstość zaostrzeń i nasilenie objawów u pacjenta cierpiącego z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej.
Przypadek. Przedstawiono przypadek 53-letniego pacjenta z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej, z epizodami depresji i hipomanii, które trwają od 7 lat. Pacjent leczył się psychiatrycznie ze zmiennym skutkiem. W przebiegu choroby zaobserwowano obecność licznych czynników środowiskowych, głównie rodzinnych, które mogły mieć wpływ na jej nasilenie.
Komentarz. Wieloletni rozwój afektywnej choroby dwubiegunowej z zaznaczonymi epizodami depresji potwierdza celowość długofalowej terapii dla osób przewlekle chorych psychiatrycznie, mającą na celu poprawę ich stanu psychicznego, a co za tym idzie jakości ich życia.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Krysta
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
tel/fax 0-32-2059260
e-mail: krysta@mp.pl