2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Zaburzenia poznawcze w zaburzeniach odżywiania i schizofrenii w okresie dorastania

Marta Gadaś1, Janina Skalska2, Barbara Remberk1, Irena Namysłowska1, Anna Siewierska1, Anna Krempa-Kowalewska3
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii
2. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
3. GFK Polonia Sp. z o.o. Ośrodek Badania Rynku w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 59-66
Słowa kluczowe: funkcje poznawcze, zaburzenia odżywiania, schizofrenia

Streszczenie

Cel. Problem zaburzeń poznawczych w zaburzeniach odżywiania, a zwłaszcza w jadłowstręcie psychicznym, pozostaje problemem kontrowersyjnym, a wyniki badań nie są jednoznaczne. Z tego powodu podjęto badania zaburzeń poznawczych w jednorodnej grupie młodych pacjentek z zaburzeniami odżywiania, hospitalizowanych w młodzieżowym oddziale psychiatrycznym.
Metoda. Funkcje wykonawcze zostały ocenione Testem Sortowania Kart Wisconsin (WCST) i testem Powtarzania Cyfr Wprost i Wspak w grupie 60 nastoletnich pacjentek cierpiących na jadłowstręt psychiczny i bulimię i porównane z grupą kontrolną (30 osób) zdrowej młodzieży oraz 20 hospitalizowanych nastolatków chorych na schizofrenię. Podjęto próbę ustalenia związku tych zaburzeń z niektórymi parametrami choroby pacjentek takimi jak: długość trwania choroby, ubytek wagi, BMIprzy przyjęciu i podczas wypisu oraz obrazem psychopatologicznym (Test EDI).
Wyniki. Nie stwierdzono różnic pomiędzy wynikami uzyskanymi przez pacjentki z zaburzeniami odżywiania a grupą kontrolną w zakresie poziomu wykonania testów. Stwierdzono istotne różnice pomiędzy grupą pacjentów chorych na schizofrenię a pozostałymi grupami. Nie stwierdzono korelacji danych dotyczących przebiegu choroby z wynikami testu WCST w grupie anoreksji i w grupie bulimii. Stwierdzono natomiast w obu badanych grupach korelacje pomiędzy BMI przy przyjęciu a wynikamipodtestu Powtarzanie Cyfr Wprost, ale o odmiennym kierunku. Stwierdzono ponadto istotne różnice w zakresie wyników testu EDI pomiędzy grupami pacjentek z anoreksją i bulimią.
Wnioski. Wyniki pracy nie wskazują na obecność zaburzeń poznawczych w grupie pacjentek z zaburzeniami odżywiania, potwierdziły natomiast wyraźne zaburzenia poznawcze w grupie osób chorych na schizofrenię.

Adres do korespondencji:
Prof. Irena Namysłowska
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail: namyslow@ipin.edu.pl
tel. 0-22-642-12-72, 45-82-631