2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Problemy badawcze i błędy metodologiczne badań naukowych w psychiatrii - wybrane zagadnienia

Andrzej Jasiewicz1, Anna Grzywacz1, Marcin Jabłoński1, Jerzy Samochowiec1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 163-168
Słowa kluczowe: badania w psychiatrii, zagadnienia etyczne, badania genetyczne

Streszczenie

Cel. Przybliżenie czytelnikowi trudności jakie napotyka osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętych badań w psychiatrii.
Poglądy. W artykule ujęto przegląd zagadnień badawczych i związane z nimi potencjalne błędy. Począwszy od regulacji prawnych poprzez formułowanie hipotez badania, badań klinicznych leków, naukowych badań genetycznych, po etap laboratoryjny i ocenę stanu psychicznego - analizujemy trudności i potencjalne błędy na każdym z tych etapów.
Wnioski. Psychiatria ze względu na swoją specyfikę wymaga odrębnego podejścia zarówno do pacjenta, jak i sposobu prowadzenia badań i ich interpretacji. Znajomość źródeł błędów w procesie badawczym może umożliwić ich eliminację, a przez to poprawę wartości uzyskiwanych wyników.

Adres do korespondencji:
Prof. Jerzy Samochowiec
Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin
e-mail: samoj@sci.pam.szczecin.pl