2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Zachowania agresywne u nieletnich chłopców w warunkach Zakładu Poprawczego

Sławomir Szubert1, Marta Strombek-Milczarek2, Piotr Wierzbiński2, Małgorzata Szpilewska2, Antoni Florkowski2
1. Zakład Orzecznictwa Sądowo-Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 157-162
Słowa kluczowe: agresja, młodzież, zakład poprawczy

Streszczenie

Cel. Poznanie uwarunkowań socjodemograficznych i psychopatologicznych oraz ocena zachowań agresywnych przejawianych przez chłopców z Zakładu Poprawczego.
Metoda. W badaniu wykorzystano Skalę Buss-Durkee - badającą różne formy agresji oraz kwestionariusz osobowy. Oceniano także stan psychiczny obu grup. Grupę kontrolną stanowili gimnazjaliści.
Wyniki. W badanej grupie większość chłopców pochodziła z rodzin robotniczych, gdzie głównym źródłem dochodów rodziny były różnego rodzaju świadczenia (zasiłki, alimenty, renty), a oni sami w większości określali swoją sytuację materialną jako złą lub bardzo złą. W grupie kontrolnej około połowa dzieci pochodziła z rodzin inteligenckich, a około 95% rodziców uzyskiwało dochody z tytułu wykonywanej pracy, zaś warunki materialne rodziny w ponad połowie przypadków były bardzo dobre. Wszyscy chłopcy Zakładu Poprawczego wykazywali zaburzenia zachowania i jednostkowo inne nieprawidłowości psychopatologiczne. Natomiast w grupie gimnazjalistów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Wnioski. W badanej grupie chłopców z Zakładu Poprawczego stwierdzono wyższy poziom agresji niż w grupie kontrolnej. Trudności szkolne, zaniedbania środowiskowe, poczucie odrzucenia przez najbliższe otoczenie mogło powodować narastanie agresji i poszukiwanie grup, które akceptowałyby takie zachowania.

Adres do korespondencji:
mgr Marta Strombek-Milczarek
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Szpital im. J. Babińskiego, Oddział XIB
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
e-mail: marta.strombek@wp.pl