2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Zużycie nitrogliceryny i nasilenie dolegliwości dławicowych a zaburzenie depresyjne i lękowe podczas rocznej obserwacji kobiet z chorobą niedokrwienną serca

Grzegorz Nawarski1, Tomasz Pawełczyk2, Jolanta Rabe-Jabłońska2
1. Poradnie Kardiologiczne SPZOZ w Poddębicach i Centrum Medycznego 'Bazarowa' w Łodzi
2. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 133-142
Słowa kluczowe: choroba niedokrwienna serca u kobiet, zaburzenia depresyjne, zużycie nitrogliceryny, nasilenie dolegliwości dławicowych

Streszczenie

Cel. Roczna ocena zużycia nitrogliceryny oraz zmiany nasilenia objawów dławicowych u kobiet z chorobą niedokrwienną serca (ChNS), zależnie od występowania i nasilenia u nich zaburzeń depresyjnych oraz objawów lękowych.
Metoda. Badano kolejne osoby zgłaszające się do kilku poradni kardiologicznych w Łodzi z rozpoznaną dławicą piersiową, trwającą nie dłużej niż 1 rok. Pacjentki podzielono na trzy równe grupy po 30 chorych z: (1) ChNS bez zaburzeń depresyjnych, (2) ChNS i zaburzeniami depresyjnymi, leczone terapeutycznych dawkach citalopramu, (3) ChNS i nieleczoną depresją. W tych grupach analizowano: (1) nasilenie dolegliwości dławicowych wg skali Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego, CCS, (2) zużycie krótkodziałającej nitrogliceryny wg wpisów do specjalnie przygotowanego kwestionariuszu, (3) nasilenie zaburzeń depresyjnych i lękowych oceniane wg BDI, STAI-X1 oraz STAI-X2).
Wyniki. Zmniejszenie liczby i nasilenia objawów depresji spowodowane jej rocznym leczeniem u kobiet z ChNS wiązało się z istotną korzystną zmianą zużycia nitrogliceryny oraz nasilenia dolegliwości dławicowych, co korelowało z istotnym spadkiem nasilenia lęku jako stanu i cechy.

Adres do korespondencji:
Prof. Jolanta Rabe-Jabłońska
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
jabl@csk.am.lodz.pl