2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Deficyty poznawcze i zaburzenia depresyjne u chorych po udarze mózgu

Katarzyna Nowakowska1, Grażyna Adamiak1, Karolina Jabłkowska1, Aleksandra Lewandowska1, Agnieszka Stetkiewicz1, Alina Borkowska1
1. Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 255-262
Słowa kluczowe: zaburzenia poznawcze, pamięć operacyjna, funkcje wykonawcze, zaburzenia depresyjne, udar mózgu

Streszczenie

Cel. Celem pracy była ocena wybranych funkcji poznawczych i nasilenia objawów depresyjnych u pacjentów po udarze mózgu oraz prześledzenie zależności między zaburzeniami poznawczymi, a obniżonym nastrojem.
Metoda. Badaniami objęto 52 chorych (23 kobiety i 28 mężczyzn) po co najmniej trzech miesiącach od wystąpienia udaru mózgu, w wieku 47-84 lata (średnia 60,0±9,9lat). Wyodrębniono trzy podgrupy badanych: 14 osób z udarem półkuli dominującej, 26 osób z udarem półkuli niedominującej, 12 osób z udarem obu-półkulowym. Wyniki porównano z 30 osobami zdrowymi dobranymi pod względem płci, wieku i wykształcenia. Diagnozę kliniczną ustalono wg klasyfikacji ICD-10. W celu oceny nasilenia cech otępiennych wykorzystano „Krótką skalę oceny stanu psychicznego" (MMSE). Oceny neuropsychologicznej dokonano przy pomocy: „Testu łączenia punktów A i B", „Testu Stroopa A i B", „Testu rysowania zegara" oraz „Testu sortowania kart Wisconsin". Nasilenie cech depresji oceniano inwentarzem depresji Becka.
Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują iż chorzy po udarze mózgu w porównaniu z osobami zdrowymi uzyskiwali istotnie gorsze rezultaty w testach neuropsychologicznych oceniających wybrane aspekty funkcjonowania poznawczego. Nasilenie dysfunkcji poznawczych w badanej grupie chorych było największe po udarze obupółkulowym, zaburzenia werbalnej i wzrokowo-przestrzennej pamięci operacyjnej częściej obserwowano u chorych po udarze lewopółkulowym. Nasilenie zaburzeń funkcji wykonawczych było na podobnym poziomie u chorych z uszkodzeniem prawej i lewej półkuli mózgu. W badaniach nie stwierdzono zależności pomiędzy nasileniem zaburzeń funkcji poznawczych a nasileniem objawów depresyjnych u badanych osób.
Wnioski. (1) U chorych po udarze mózgu występują istotne zaburzenia pamięci operacyjnej oraz funkcji wykonawczych. Zaburzenia werbalnej i wzrokowo-przestrzennej pamięci operacyjnej były bardziej nasilone u chorych po udarze lewopółkulowym. (2) U ponad połowy badanych stwierdzono poważne nasilenie objawów depresyjnych. (3) Nasilenie objawów depresji u pacjentów po udarze mózgu jest wyższe w porównaniu z grupą kontrolną osób zdrowych i nie wykazuje korelacji z nasileniem dysfunkcji poznawczych.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Nowakowska
Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251 bud. C-5, 92-213 Łódź
tel./fax. 0-42-6757715
e-mail: katarzyna.nowakowska@umed.lodz.pl