2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Hipertermia w przebiegu leczenia elektrowstrząsowego: opis przypadku

Dorota Bzinkowska1, Anna Z. Antosik1, Łukasz Święcicki1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 299-302
Słowa kluczowe: hipertermia, leczenie EW, opis przypadku

Streszczenie

Cel. Przedstawienie przypadku pacjenta, u którego w trakcie leczenia elektrowstrząsowego (EW) wystąpiły nietypowe objawy.
Przypadek. Przedstawiono przebieg terapii EW u 26-letniego pacjenta z rozpoznaniem epizodu depresyjnego. Wykonano XIV zabiegów elektrowstrząsowych, uzyskując poprawę stanu psychicznego chorego. Opóźnienie wystąpienia czynności napadowej, przedłużenie wstrząsu oraz objawy psychiczne i somatyczne występujące u chorego w trakcie i po części zabiegów były odmienne od dotychczas znanych autorom i opisywanych w literaturze.
Komentarz. Analiza stanu somatycznego pacjenta, stosowanego leczenia i typu reakcji na wstrząs nie doprowadziła do znalezienia przyczyny obserwowanych różnic.

Adres do korespondencji:
Dr Dorota Bzinkowska
II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 0-22-4582571
e-mail dbzink@ipin.edu