2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Konsekwencje kliniczne zespołu metabolicznego

Adam Wysokiński1, Agata Orzechowska1, Monika Talarowska1, Wojciech Gruszczyński2
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Zaburzeń Nerwicowych Związanych ze Stresem II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 269-275
Słowa kluczowe: zespół metaboliczny, schizofrenia

Streszczenie

Cel. Autorzy przedstawiają przegląd piśmiennictwa i podsumowanie najważniejszych informacji na temat klinicznych konsekwencji zaburzeń wchodzących w skład zespołu metabolicznego - otyłości brzusznej, zaburzeń lipidowych, cukrzycy oraz nadciśnienia tętniczego.
Poglądy. Zespół metaboliczny to nie tylko wymagające dodatkowej farmakoterapii powikłania leczenia lekami przeciwpsychotyczny-mi, ale również zespół istotnych czynników ryzyka wielu groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Występowanie tych powikłań jest związane nie tylko z obniżeniem jakości zdrowia i życia osób leczonych psychiatrycznie, ale również z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków na ich leczenie.
Wnioski. Lepsza znajomość konsekwencji klinicznych zespołu metabolicznego umożliwi psychiatrom skuteczniejsze zapobieganie licznym groźnym powikłaniom tego zespołu. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na poprawę jakości życia pacjentów oraz lepsze stosowanie się przez nich do zaleceń leczenia.

Adres do korespondencji:
Lek. Adam Wysokiński
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Oddział XIB, Szpital im. J. Babińskiego
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
tel. (042) 652-12-89
fax (042) 640-50-52
e-mail: adam.wysokinski@gmail.com