2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Nadzwyczajna poprawa stanu neurologicznego po podaniu zolpidemu u chorej z przebytym niedokrwiennym udarem móżdżku, wtórnym wodogłowiem i uszkodzeniem pnia mózgu: opis przypadku

Grażyna Adamiak1, Agnieszka Stetkiewicz1, Aleksandra Lewandowska1,2, Alina Borkowska1
1. Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 303-306
Słowa kluczowe: zolpidem, uszkodzenie mózgu, opis przypadku

Streszczenie

Cel. W piśmiennictwie odnotowano wpływ zolpidemu, leku stosowanego w bezsenności, na poprawę stanu neurologicznego u osób z dysfunkcjami mózgu o różnej etiologii. W pracy przedstawiono przypadek tego rodzaju wpływu.
Przypadek. 34-letnia pacjentka przebyła niedokrwienny udar móżdżku, który spowodował uszkodzenie pnia mózgu i wtórne wodogłowie. Przedstawiono historię jej choroby i proces leczenia z zastosowaniem zolpidemu.
Komentarz. Zolpidem może być efektywnym lekiem przywracającym niektóre funkcje mózgu po niedokrwiennym uszkodzeniu tkanki mózgowej.

Adres do korespondencji:
mgr Agnieszka Stetkiewicz
Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251 bud.C5 92-213 Łódź
astet@interia.pl