2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Nasilenie objawów depresji u młodzieży po próbach samobójczych

Marta Makara-Studzińska1, Anna Koślak1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 243-246
Słowa kluczowe: próba samobójcza, depresja, młodzież

Streszczenie

Cel. Ocena nasilenia objawów depresyjnych i określenia ich związku z podejmowaniem prób samobójczych w grupie młodych osób oraz zebranie informacji dotyczących sposobu dokonania samobójstwa, okoliczności aktu samobójczego, motywów samobójstwa, stanu emocjonalnego bezpośrednio przed próbą samobójczą i po niej, funkcji instrumentalnej samobójstwa, jak również postawy wobec samobójstwa.
Metoda. Grupa badanych obejmowała 99 osób w porównaniu do 301-osobowej grupy kontrolnej. W pracy wykorzystano: inwentarz depresji Becka - do oceny nasilenia symptomatologii depresyjnej oraz wywiad psychologiczny.
Wyniki. Grupa młodzieży po próbach samobójczych uzyskała istotnie wyższe wyniki w inwentarzu depresji Becka w porównaniu do młodzieży z grupy kontrolnej, co wskazuje na występowanie problemów z nastrojem. Dziewczęta częściej niż chłopcy podejmują próby samobójcze we własnym mieszkaniu. Stanem psychicznym najczęściej pojawiającym się u dziewcząt przed próbą samobójczą jest pobudzenie emocjonalne, u chłopców dominuje w tym okresie obniżenie nastroju. Bezpośrednią motywacją zamachów samobójczych u większości badanych były konflikty interpersonalne.
Wnioski. Młodzież po próbach samobójczych bezwzględnie wymaga objęcia opieką psychiatryczno-psychologiczną.