2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł oryginalny

Skuteczność terapii odwrażliwiania za pomocą ruchów gałek ocznych (EMDR) u leczonych ambulatoryjnie pacjentów z zaburzeniem stresowym pourazowym

Jacek Pasternak1
1. Zakład Psychologii Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Rzeszowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 247-254
Słowa kluczowe: odwrażliwienie za pomocą ruchów gałek ocznych, psychoterapia, zaburzenia stresowe pourazowe

Streszczenie

Cel. Badanie psychologiczne przeprowadzono w celu weryfikacji hipotezy badawczej dotyczącej skuteczności terapii odwrażliwiania za pomocą ruchów gałek ocznych (EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Metoda. W badaniu i psychoterapii wzięło udział 60 osób z rozpoznaniem zaburzeń stresowych pourazowych (PTSD) w wieku 18-55 lat (44 kobiety i 16 mężczyzn). Badanych podzielono losowo na dwie równoliczne grupy. W grupie „bezpośredniej" terapię rozpoczęto tuż po badaniu, a w „odroczonej" - z miesięcznym opóźnieniem. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu terapii pacjentów badano kwestionariuszem PTSD Pasternaka (w grupie „odroczonej" przeprowadzono jeszcze jeden pomiar po miesiącu od pierwszego badania, a bezpośrednio przed rozpoczęciem terapii).
Wyniki. Stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie się nasilenia objawów PTSD u znacznej większości badanych. Ze względu na kryterium skuteczności (wyniki kwestionariusza PTSD Pasternaka) wyodrębniono 3podgrupy: terapia udana (n = 37), terapia umiarkowanie udana (n = 14), terapia nieudana (n = 9).
Wnioski. W świetle uzyskanych rezultatów badawczych odwrażliwienie za pomocą ruchów gałek ocznych okazało się skuteczną metodą terapii zaburzeń stresowych pourazowych zarówno w stosunku do wszystkich badanych, jak i grup „bezpośredniej" i „odroczonej".

Adres do korespondencji:
Dr Jacek Pasternak
Zakład Psychologii Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów