2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Zastosowanie teorii pielęgnowania Dorothei Orem w określaniu zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską pacjentów hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznych

Marta Cebulak1, Anna Ksykiewicz-Dorota2
1. Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Teorii Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu
2. Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 293-298
Słowa kluczowe: pielęgniarstwo psychiatryczne, klasyfikacja pacjentów, zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską, planowanie obsady pielęgniarskiej, teoria pielęgnowania Orem

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest przedstawienie zastosowania teorii pielęgnowania Dorothei Orem do metody klasyfikacji pacjentów na oddziałach psychiatrycznych.
Poglądy. Ocena zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską i wyznaczenie odpowiedniej liczby kadr jest istotnym problemem organizacyjnym w zarządzaniu podsystemem pielęgniarstwa. Planowanie i zapewnianie świadczeń medycznych ułatwiają metody planowania kadrowego określane wspólną nazwą systemów klasyfikacji pacjentów (PCS). Zakłada się, że obsady kadrowe powinny być zmienne, dostosowane do faktycznych potrzeb pacjentów a nie przypisywane na stałe poszczególnym oddziałom. Zastosowanie metod klasyfikacji pacjentów w psychiatrii wymaga ich adaptacji do specyfiki opieki nad chorymi psychicznie, gdzie podstawowe wymagania w zakresie opieki dotyczą rozwiązywania problemów psychospołecznych i behawioralnych oraz muszą być zgodne ze standardami praktyki w danym środowisku. Zastosowanie wybranej teorii pielęgnowania w systemie klasyfikacji pacjentów jest podstawą naukową profesjonalnej praktyki i świadczy o wartości danej teorii.
Wnioski. Planowanie i zapewnienie opieki pielęgniarskiej wymaga stosowania metod klasyfikacji pacjentów. Metody stosowane w psychiatrii muszą uwzględniać specyfikę opieki nad tymi pacjentami oraz zgodność ze standardami praktyki. Zastosowanie teorii pielęgnowania jest podstawą dobrej praktyki pielęgnowania i zarządzania nią.

Adres do korespondencji:
mgr Marta Cebulak
ul. Żeromskiego 10/6, 37-500 Jarosław
tel. 0697169619
e-mail: marta.cebulak@neostrada.pl