2010 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Jakość życia chorych na schizofrenię – 7 do 12 lat po pierwszej hospitalizacji

Andrzej Cechnicki1, Miquel Valdez2, Łukasz Cichocki1, Aneta Kalisz3, Hubert Kaszyński3
1. Pracownia Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
2. Departamento de Psiquiatria Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Monterrey, Meksyk
3. Oddział Dzienny Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(1): 25–30
Słowa kluczowe: jakość życia, schizofrenia, badania prospektywne

Streszczenie

Cel. Jakość życia osób z rozpoznaniem schizofrenii żyjących w środowisku poza szpitalnym badana jest stosunkowo rzadko. Celem tej pracy jest ocena zmian jakości życia po dłuższym czasie trwania choroby w grupie chorych korzystających z systematycznej opieki ambulatoryjnej.
Metoda. W grupie 64 chorych z rozpoznaniem schizofrenii wg kryteriów DSM-IV leczonych od wielu lat w specjalnym programie ambulatoryjnym w Krakowie, w siódmym (K7) i dwunastym (K12) roku po pierwszej hospitalizacji porównano subiektywne i obiektywne wskaźniki jakości życia. Do oceny wykorzystano polską wersję „Kwestionariusza jakości życia" wg Lehmana.
Wyniki. Subiektywne wskaźniki jakości życia w badanym okresie okazały się względnie stabilne – jedynie ocena relacji społecznych zmieniła się (uległa poprawie) w sposób istotny (p<0,01). Równocześnie nastąpiło obniżenie ocen obiektywnych wskaźników jakości życia w zakresie: relacji społecznych (p=0,01), finansów (p<0,01), zdrowia (p<0,01) i religii (p<0,01)
Wnioski: Między siódmym a dwunastym rokiem od pierwszej hospitalizacji zaobserwowano u osób chorujących na schizofrenię wzrost satysfakcji z pozarodzinnych relacji społecznych przy równoczesnym obniżeniu obiektywnych wskaźników jakości życia tym zakresie a także w zakresie finansów, zdrowia i religii.

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Cechnicki
Pracownia Psychiatrii Społecznej CM UJ
Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
tel. (12) 421 51 17
e-mail: mzcechnicki@cyf-kr@edu.pl