2010 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Kwas kynureninowy – neuroprotekcyjna substancja w chorobach ośrodkowego układu nerwowego

Danuta Turzyńska1, Janusz Szyndler2, Piotr Maciejak1,2, Alicja Sobolewska1, Adam Płaźnik1,2
1. Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(1): 61–72
Słowa kluczowe: kwas kynureninowy, mechanizm działania, choroby neurodegeneracyjne, neuroprotekcja

Streszczenie

Cel. Przedstawienie kwasu kynureninowego – neuroaktywnego metabolitu tryptofanu oraz omówienie jego potencjalnej neuroprotekcyjnej roli w niektórych procesach patologicznych zachodzących w o.u.n.
Poglądy. Kwas kynureninowy (KYNA) jest jedynym endogennym antagonistą jonotropowych receptorów dla aminokwasów pobudzających w mózgach ssaków. KYNA wykazuje słabe powinowactwo do miejsc wiązania receptorów jonotropowych dla aminokwasów pobudzających, a z większą siłą wiąże się z miejscem glicynowym receptora NMDA. Ponadto, kwas kynureninowy jest również niekompetycyjnym antagonistą receptorów α7 nikotynowych dla acetylocholiny (nAch). Sugeruje się udział KYNA w patofizjologii niektórych chorób mózgu np.: padaczki, choroby Alzheimera, zespołu Downa, choroby Parkinsona, choroby Huntingtona.
Wnioski. Z uwagi na istotne różnice w zawartości kwasu kynureninowego u chorych i ludzi zdrowych można przypuszczać, że odgrywa on istotną rolę w różnorodnej patologii o.u.n.

Adres do korespondencji:
Danuta Turzyńska
Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail: dturzyn@ipin.edu.pl