2010 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Zespół Gansera

Waldemar Kryszkowski1, Monika Talarowska1, Kinga Bobińska1, Antoni Florkowski1, Piotr Gałecki1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(1): 47–51
Słowa kluczowe: zespół Ganser, symulacja, przybliżone odpowiedzi, puerylizm

Streszczenie

Cel. Praca omawia klasyfikację, trudności diagnostyczne oraz znaczenie sądowo-psychiatryczne zespołu Gansera. Wykorzystano informację z baz ProQuest, ScienceDirect, PubMed (słowo kluczowe „zespół Gansera") oraz dostępne publikacje.
Poglądy. Zespół po raz pierwszy opisał w 1898 roku Sigbert Josef Maria Ganser. Wcześniejsze klasyfikacje psychiatryczne oraz dostępne publikacje wskazują, że podejście do problematyki związanej z tym zespołem ciągle się zmieniało. Obecnie zakwalifikowany jest zarówno w ICD-10, jak i w DSM-IV do zaburzeń dysocjacyjnych (konwersyjnych). Przez niektórych autorów zaliczany jest ponadto do psychoz więziennych, gdyż najczęściej występuje u osób oskarżonych i osadzonych.
Wnioski. Zespół Gansera stanowi ważny, lecz obecnie nie doceniany problem w psychiatrii. Zagadnienia z nim związane są szczególnie ważne w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym, gdzie wymaga różnicowania z symulacją i zaburzeniami pozorowanymi. Mimo ustalonych kryteriów diagnostycznych, wielu autorów podnosi problem subiektywności w ocenie poszczególnych objawów, co niejednokrotnie może prowadzić do fałszywie pozytywnych wyników i stanowi przeszkodę w porównywaniu przeprowadzonych badań.

Adres do korespondencji:
lek. Waldemar Kryszkowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
e-mail: borutta@interia.pl