2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Anozognozja, pomijanie stronne i depresja u pacjentów po udarze prawej półkuli mózgu

Marta Witkowska1, Dariusz Wieczorek2, Daria Biechowska1, Krzysztof Jodzio1
1. Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
2. Klinika Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010, 19(2): 127–132
Słowa kluczowe: anozognozja, pomijanie stronne, depresja, udar mózgu

Streszczenie

Cel. Wielu pacjentów z oddziałów neurologicznych nie zdaje sobie sprawy z pogorszenia własnego stanu zdrowia, pomimo braku uogólnionych zaburzeń poznawczych. Często są nieświadomi objawów ubytkowych wywołanych chorobą mózgu, co istotnie utrudnia leczenie i efektywną rehabilitację. Głównym celem badań była ocena współwystępowania objawów anozognozji, zespołu pomijania stronnego i/lub depresji u osób po udarze prawej półkuli mózgu.
Metoda. Dobór pacjentów przeprowadzono na podstawie wyników tomografii komputerowej oraz informacji z historii choroby. Do badań zakwalifikowano jedynie pacjentów po udarze prawej półkuli mózgu. Badania testowe poprzedzono wywiadem podmiotowym, natomiast testy podawano w następującym, stałym porządku – Inwentarz depresji Becka, standaryzowany wywiad do badania anozognozji, test dzielenia linii, test wykreślania litery „e".
Wyniki. W badaniach wzięło udział ogółem 37 praworęcznych osób (30 mężczyzn, 7 kobiet) po udarze mózgu. U 16 pacjentów (43,2%) stwierdzono zaburzenia typu anozognozji, a objawy umiarkowanie nasilonej depresji wykazywało ponad 50% badanych. Objawy pomijania stronnego zdiagnozowano u 43,2% pacjentów. Nie stwierdzono jednak istotnie statystycznego związku obserwowanych zaburzeń.
Wnioski. Aczkolwiek anozognozja często występowała z depresją i/lub pomijaniem stronnym, u niektórych pacjentów przybierała selektywną, czyli izolowaną postać. Najczęstszą przyczyną anozognozji były udary zlokalizowane w strukturach głębokich prawej półkuli mózgu.

Adres do korespondencji:
mgr psychologii Marta Witkowska
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
psymwi@ug.edu.pl