2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Interakcje układu cholinergicznego i amyloidu w patogenezie i leczeniu choroby Alzheimera: czy inhibitory cholinesterazy wpływają na naturalny przebieg choroby?

Tomasz Sobów1
1. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Centralny Szpital Kliniczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(2): 157–164
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, amyloid, układ cholinergiczny, inhibitory cholinesterazy, naturalny przebieg choroby

Streszczenie

Cel. Przedstawienie dowodów z badań naukowych wskazujących na możliwość cholinergicznej modulacji metabolizmu β-APP i teoretycznych implikacji dla terapii choroby Alzheimera.
Poglądy. Główne hipotezy dotyczące choroby Alzheimera wskazują na dysfunkcję metabolizmu β-APP jako na podstawowy mechanizm patogenetyczny (hipoteza kaskady amyloidowej) oraz na zaburzenia neurotransmisji cholinergicznej jako podłoża neurochemicznego deficytów funkcji poznawczych oraz objawów neuropsychiatrycznych (hipoteza cholinergiczna). Badania molekularne i kliniczne wskazują na istnienie złożonych, wzajemnych interakcji między produktami metabolizmu β-APP a układem cholinergicznym. Amyloid β może być w sposób szczególny toksyczny dla neuronów cholinergicznych oraz zaburzać biosyntezę acetylocholiny. Z drugiej strony dysfunkcja układu cholinergicznego może prowadzić do takiej modulacji metabolizmu β-APP, która wzmaga syntezę i odkładanie się w mózgu Aβ.
Wnioski. Inhibitory cholinesterazy, usprawniając neurotransmisję w obrębie synapsy cholinergicznej, mogą, poprzez pośredni wpływ na modulację metabolizmu β-APP, dawać efekt wykraczający poza objawowy. Choć gromadzone w ostatnich latach dane wspierają pogląd o potencjalnym wpływie inhibitorów cholinesterazy na naturalny przebieg choroby Alzheimera, są jednak nadal niewystarczające aby jednoznacznie takie działanie tych leków potwierdzić.

Adres do korespondencji:
dr hab. n. med. Tomasz Sobów
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
tel. 0-42-6757372
fax: 0-42-6757729
e-mail: tmsobow@csk.umed.lodz.pl