2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Ocena wybranych czynników psychologicznych u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego i z chorobą refluksową przełyku

Agata Orzechowska1, Agnieszka Harasiuk2, Monika Talarowska1, Krzysztof Zboralski1, Jan Chojnacki2, Antoni Florkowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, II Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(2): 115–119
Słowa kluczowe: zespół jelita nadwrażliwego, choroba refluksowa przełyku, stres, lęk, kontrola emocjonalna

Streszczenie

Cel. Ocena poziomu odczuwanego stresu, poziomu lęku jako stanu i jako cechy oraz wyznaczników kontroli emocjonalnej wśród osób leczonych z rozpoznaniem zespołu jelita nadwrażliwego (IBS) i choroby refluksowej przełyku (GERD) w porównaniu z grupą osób zdrowych.
Metoda. W skład badanej grupy weszło 30 osób z rozpoznaniem IBS i 30 osób z rozpoznaniem GERD oraz 30 osób z grupy kontrolnej złożonej z osób zdrowych. Procedura badania miała charakter kwestionariuszowy i obejmowała samodzielne wykonanie przez pacjentów testów psychologicznych, w tym: Skali odczuwanego stresu S. Cohena, Kwestionariusza kontroli emocji J. Brzezińskiego oraz Inwentarza stanu i cechy lęku Spielbergera.
Wyniki. Badani z chorobami układu pokarmowego różnili się w sposób znaczący od osób zdrowych pod względem analizowanych zmiennych psychologicznych. W grupie chorych z rozpoznaniem IBS stwierdzono wyższy poziom odczuwanego stresu, lęku jako stałej cechy osobowości i aktualnie odczuwanego stanu oraz niekorzystnych aspektów kontroli emocjonalnej w porównaniu z grupą pacjentów z rozpoznaniem GERD.
Wnioski. Pacjenci z IBS w porównaniu zarówno z pacjentami z GERD, jak i osobami zdrowymi charakteryzują się najwyższym natężeniem badanych zmiennych. Badane kobiety w porównaniu z mężczyznami cechują się mniejszą zdolnością do kontrolowania zewnętrznych objawów przeżywanych emocji.

Adres do korespondencji:
mgr Agata Orzechowska
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Oddział XIB, Szpital im. J. Babińskiego
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
tel. (042) 652-12-89
fax. (042) 640-50-52
e-mail: agrafka1005@wp.pl