2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Odczytywanie emocji przez osoby chore na depresję

Joanna Sawicka1, Stanisława Steuden1, Marian Ledwoch1
1. Katedra Psychologii Klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010, 19(2): 121–126
Słowa kluczowe: depresja, odczytywanie emocji

Streszczenie

Cel. Celem pracy było poznanie sposobu odczytywania emocji u osób chorych na depresję.
Metody. Badaniem objęto 56 osób – 28 hospitalizowanych z powodu depresji oraz 28 osób zdrowych. Zastosowano Skalę zdolności odczytywania emocji Kulikowskiej i Steuden, Inwentarz depresji Becka, Skalę empatii Mehrabiana i Epsteina oraz Inwentarz biograficzny pacjenta w opracowaniu Płużek.
Wyniki. Między osobami chorymi na depresję a zdrowymi nie stwierdzono istotnych różnic ilościowych w zakresie wyboru określeń dla grupy zdjęć o charakterze pozytywnym, negatywnym jak i neutralnym. Osoby chore wykazywały tendencję do przeceniania wysycenie emocjonalnego niektórych zdjęć pozytywnych bądź też postrzegały je neutralnie. Osoby zdrowe nieco częściej wybierały określenia pozytywne i neutralne, odnoszące się do poczucia własnej wartości, związane z pozytywnymi lub negatywnymi kontaktami społecznymi. W porównaniu z badanymi o niskim nasileniu depresji, osoby z bardziej nasilonym zaburzeniem istotnie częściej wybierały określenia o zabarwieniu pozytywnym lub negatywnym, dotyczące negatywnego kontekstu społecznego, własnej bezradności i bezsilności, samooskarżania się i poczucia winy.
Wnioski. Występują znaczne podobieństwa w odczytywaniu emocji pomiędzy osobami chorymi na depresję a zdrowymi. Zauważa się jednak znaczne różnice w odczytywaniu emocji u osób o wysokim i niskim nasileniu depresji.

Adres do korespondencji:
mgr Joanna Sawicka
Katedra Psychologii Klinicznej KUL Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin