2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Skuteczność elektrowstrząsów podtrzymujących w leczeniu lekoopornej depresji psychotycznej – opis przypadku

Wojciech Merk1, Krzysztof Kucia1, Magdalena Marszałek1, Małgorzata Przytuła1, Karolina Drzyzga1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010, 19(2): 173–176
Słowa kluczowe: ciężka depresja z objawami psychotycznymi, lekooporność, elektrowstrząsy podtrzymujące

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek ilustrujący zastosowanie podtrzymujących zabiegów elektrowstrząsowych.
Przypadek. Autorzy opisują 79-letnią pacjentkę z rozpoznaniem epizodu ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi w przebiegu zaburzenia depresyjnego nawracającego, u której z powodu lekooporności zastosowano elektrowstrząsy. Zabiegi wykonywano pod kontrolą EEG i EKG wykorzystując dwuskroniową lokalizację elektrod. Po uzyskaniu poprawy funkcjonowania po ośmiu zabiegach EW serii podstawowej, pacjentka wymagała intensywnej terapii podtrzymującej z zastosowaniem EW.
Komentarz. Podtrzymujące zabiegi EW są metodą bardzo skuteczną i dobrze tolerowaną. Pomimo prób tworzenia zaleceń odnośnie częstości i czasu ich stosowania należy zawsze kierować się aktualnym stanem klinicznym pacjenta i adaptować intensywność leczenia do potrzeb.

Adres do korespondencji:
Wojciech Merk
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47 40-635 Katowice
e-mail: merk@mp.pl