2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia funkcjonowania poznawczego, rodzinnego i społecznego u potomstwa osób z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi – przegląd piśmiennictwa

Anna Braniecka1, Dorota Bzinkowska2, Iwona Koszewska2
1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
2. II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 275–281
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, potomstwo, zaburzenia psychiczne, funkcjonowanie poznawcze, funkcjonowanie rodzinne, funkcjonowanie społeczne

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przegląd 65 artykułów dotyczących potomstwa osób z chorobą afektywną dwubiegunową.
Wnioski. Wnioski z przeanalizowanych badań dotyczą takich zagadnień jak: występowanie zaburzeń psychicznych oraz funkcjonowanie poznawcze, rodzinne i społeczne. Wyniki badań sugerują, w okresie dzieciństwa u potomstwa osób z CHAD zaburzenia psychiczne występują częściej niż u dzieci osób zdrowych, jednak nie obserwuje się specyficznego wzorca tych zaburzeń. Stwierdzono również w tej grupie większe nasilenie zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych. Wyniki dotyczące funkcjonowania poznawczego są niejednoznaczne, sugerują jednak, że w grupie potomstwa osób z CHAD częściej występują deficyty w zakresie uwagi, pamięci, kompetencji językowych oraz funkcji wykonawczych, przypominające deficyty obserwowane u osób chorych na CHAD, które mogą stanowić czynniki predykcyjne wystąpienia w przyszłości zaburzeń afektywnych.

Adres do korespondencji:
lek. Anna Braniecka
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa